Tutvustus

Käesoleval kiiresti areneval tehnoloogilisel ajastul suureneb üha enam vajadus STEM-oskuste järele ning haridus-ja koolitusasutustel on oluline roll nende oskuste kujundamisel. Kuid paljudes riikides on STEM-hariduse ja -koolituse osakaal vaatamata kasvavale nõudlusele hoopis vähenenud. Lisaks sellele püsivad visalt paljud stereotüübid, mis puudutavad teaduse ja tehnoloogia valdkonda, eelkõige soolist ebavõrdsust.

Meie soovime edendada STEMiga tegelemist algkooliõpilaste seas, kavandades rea läbitöötatud õpikomplekte, mis pakuvad kooli õppekavaga seotud tegevusi ning STEMiga seotud jutustamisharjutusi. Jutustamine võimaldab õpilastel oma tulemusi ülejäänud klassiga jagada ja kasvatada seejuures  oma suulist väljendusoskust.

Lisades “A” nagu “Arts”, võtame seega kasutusele STE’A’M lähenemisviisi: õpikomplektide abil saavad õpilased arendada mitte ainult oma pädevusi STEM-ainetes, vaid ka selliseid võtmeoskusi nagu koostöö, suhtlemine, loovus ja esitlusoskused.

Kasutades integreeritud ja multidistsiplinaarset lähenemisviisi ning uurimuslikul õppel põhinevat õppimist, on My Box Of STEAMi eesmärk edendada kriitilist mõtlemist ning õpilaste kaasamist.

Me usume, et iga õpilane peaks saama ühesugused võimalused ja julguse tegutsemiseks  ning me lükkame ümber arusaama, et STEM-ained on mõeldud ainult konkreetsele õpilaste rühmale. Seetõttu teeme märkimisväärseid jõupingutusi traditsiooniliste kaasavate meetodite kasutamisele projekti ressursside ja juhendite koostamisel. Meil on kaks eesmärki: tegeleda aktiivselt soolise ebavõrdsusega STEMi valdkonnas, vähendada seda ning arvestada õpiraskustega õpilaste vajadustega.

Selle projekti raames loome 35 STEM-õpikomplekti, mis hõlmavad erinevaid STEM-ainetega seotud teemasid ja on mõeldud 6-12-aastastele õpilastele ning on kooskõlas koolide õppekavadega. Iga komplekti juurde kuuluvad õpetused, mis selgitavad, kuidas neid luua ja pedagoogilised soovitused, mida õpetajad saavad kasutada kogu õppeaasta jooksul, järgides STEAMi lähenemisviisi, et hõlbustada tegevuste mõistmist ja rakendamist.

Samuti töötatakse välja pedagoogiline juhend, et aidata õpetajatel ja koolidel kasutada huvitavaid ja kaasavaid STEAM-õppe vahendeid ning lähenemisviise. Lisaks sellele on saadaval oma komplekti  koostamise juhis, mis võimaldab õpetajatel luua oma kohandatud variandid, mis vastavad nende erivajadustele. Lõpuks koostatakse kasutusjuhend, mis sisaldab projekti testimisfaasi riiklikke aruandeid ja osalejate iseloomustusi.

Projekt parandab õppimis- ja käitumishäiretega õppijate juurdepääsu uuenduslikele õppemeetoditele, suurendab õppijate huvi STEM-õppeainete ja -karjääri vastu ning annab neile suurema osaluse õppeprotsessis.

Vaadake projekti blogi ja jälgige partnerite sotsiaalmeediat, et olla kursis meie tegevustega!

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada.

(Projekti kood: 2022-2-EE01-KA220-SCH-000099273 )

Scroll to Top